martes, octubre 17, 2006

Plató, la democràcia i... tu!Plató es va qüestionar sobre la democràcia, però d'altres autors contemporanis també n'han fet del mateix concepte objecte de les seves reflexions. Llegeix el següent text de Marcuse i després intenta resoldre les preguntes:

"En la democràcia de l'abundància es donen abundants discussions, i dintre de l'estructura establerta es mostra una amplia tolerància. Totes les ideologies es poden difondre: la comunista i la feixista, la dretana i l'esquerrana, la del blanc i la del negre, la dels qui volen armaments i la dels qui demanen el desarmament. A més, en debats interminables sobre els mitjans a utilitzar, l'opinió estúpida és tractada amb el mateix respecte que l'opinió intel·ligent, el mal informat pot parlar tant com l'informat, i la propaganda apareix juntament amb l'educació, la veritat amb la falsedat. Aquesta simple tolerància del que té sentit juntament amb el que no en té es justifica amb l'argument democràtic que diu que ningú, ni grup ni individu, no es troba en possessió de tota la veritat ni pot definir plenament el que és encertat o el que és erroni, el bo i el dolent. Per tant, totes les opinions en disputa han de ser sotmeses al "poble" perquè aquest deliberi i esculli. Però jo ja he indicat que la tesi democràtica implica una condició necessària, a saber: que el poble ha d'estar en condicions de deliberar i d'escollir sobre la base del coneixement, que ha de tenir accés a informació autèntica i que, sobre aquesta base, la seva avaluació ha de ser el resultat d'un pensament autònom."

Marcuse, H., "Tolerància repressiva"

Preguntes:

1. De què va el text? (explica-ho amb no més de 50 paraules)

2. Quines 2 ó 3 frases del text et semblen representatives i bàsiques?

3. A continuació et proposo dues explicacions possibles del text. Una és correcta i l'altre és regular. Digues quina és quina i perquè!!!

Primera explicació (A):L'autor constata que en les democràcies es donen moltes deficiències en la seva organització. Critica aquestes deficiències o mancances argumentant que la democràcia, en la seva concepció teòrica, conté una condició necessària sense la qual aquesta no és tal. Quina condició? Que el que delibera i escull, el poble, ha d'estar en condicions de fer-ho, és a dir, ha de tenir coneixement, ha d'estar ben informat i ha de ser capaç de pensament autònom.

Segona explicació (B):L'autor constata que en les democràcies es dóna una gran tolerància quant a la difusió d'ideologies i opinions; així, l'opinió estúpida apareix junt a l'opinió intel·ligent, o la falsedat al costat de la veritat. Una tolerància que es justifica apel·lant a que ningú es troba en possessió de tota la veritat i, per tant, el poble ha d'escollir. L'autor critica aquesta visió argumentant que la democràcia conté una condició necessària, que el poble disposi de coneixement suficient i de pensament autònom.

BON TREBALL, filòsof/a!!!

15 comentarios:

Cecilia dijo...

1. El texto explica que en la democracia hay una amplia tolerancia, ya que en ella, cualquier ideología u opinión cuenta. Esto se debe a que ningún individuo está en posesión de toda la verdad, así como tampoco puede juzgar de errónea las opiniones de los demás. El autor opina que lo que es realmente importante es que el pueblo tiene derechoa estar informado sobre lo que pasa.

2. - "En la democracia de la abundancia se dan abundantes discusiones, y dentro de la estructura establecida se muestra una amplia tolerancia".
- "(...) nadie, ni grupo ni individuo, se encuentra en posesión de toda la verdad ni puede definir plenamente lo que es correcto o lo que es erróneo"
- " (...) el pueblo debe estar en condiciones de deliberar y de escoger sobre la base del conocimiento, debe tener acceso a informacion auténtica y su evaluación debe ser el resultado de un pensmiento autónomo"

3. Creo que la explicación correcta es la B y que la regular es la A, ya que la primera es demasiado escolar y poco concreta. La primera explicación ni siquiera menciona la tolerancia, uno de los principales temas del texto. La segunda explicación, por otra parte, está mucho mejor elaborada, con un vocabulario apropiado y resume todos los contenidos importantes del texto: la democracia, la tolerancia y el derecho del pueblo a pensar lo que cada uno quiera.

Cecilia dijo...

1. El texto explica que en la democracia hay una amplia tolerancia, ya que en ella, cualquier ideología u opinión cuenta. Esto se debe a que ningún individuo está en posesión de toda la verdad, así como tampoco puede juzgar de errónea las opiniones de los demás. El autor opina que lo que es realmente importante es que el pueblo tiene derechoa estar informado sobre lo que pasa.

2. - "En la democracia de la abundancia se dan abundantes discusiones, y dentro de la estructura establecida se muestra una amplia tolerancia".
- "(...) nadie, ni grupo ni individuo, se encuentra en posesión de toda la verdad ni puede definir plenamente lo que es correcto o lo que es erróneo"
- " (...) el pueblo debe estar en condiciones de deliberar y de escoger sobre la base del conocimiento, debe tener acceso a informacion auténtica y su evaluación debe ser el resultado de un pensmiento autónomo"

3. Creo que la explicación correcta es la B y que la regular es la A, ya que la primera es demasiado escolar y poco concreta. La primera explicación ni siquiera menciona la tolerancia, uno de los principales temas del texto. La segunda explicación, por otra parte, está mucho mejor elaborada, con un vocabulario apropiado y resume todos los contenidos importantes del texto: la democracia, la tolerancia y el derecho del pueblo a pensar lo que cada uno quiera.

Patty Ribas dijo...

1 - En el texto lo que se explica e sobre la democracia que se presenta en el pueblo. El autor dice que se debe valorar las dos opiniones y escojer lo que parezca correcto para cada individuo. El pueblo y la sociedad en general tiene derecho a saber lo que se piensa y lo que pasa.

2 - "En la democracia de la abundancia se dan abundantes discusiones, y dentro de la estructura establecida se muestra una amplia tolerancia".
- "El argumento que dice que ningun grupo ni individuo, no se encuentra en posesión de toda verdad ni puede definir plenamente lo que es cierto o el que es erroneo, lo bueno y lo malo".
- " (...) el pueblo debe estar en condiciones de deliberar y de escoger sobre la base del conocimiento".

3 - La opinión que creo que esta mejor es la opción B ya que esta escrita con más coerhencia y más bien elaborada que la opción A en esta no se nombra uno de los temas principales que se trata en el texto como es la tolerancia, la verdad etc.. en canvio en la opción B sí. Por lo tanto la opción A esta bien pero le faltan cosas.

JAVI dijo...

1.
El text escrit per Marcuse tracta de la democràcia, forma de govern que permet la imposició de moltes ideologies, tant correctes com equivocades, que no poden ser negades per la falta de criteri d’allò que està correcte del que no. Els factors no tenen que influir-hi i la decisió de cada ciutadà a de ser autòctona.

2.
“Aquesta simple tolerància del que té sentit juntament amb el que no en té es justifica amb l'argument democràtic que diu que ningú, ni grup ni individu, no es troba en possessió de tota la veritat ni pot definir plenament el que és encertat o el que és erroni, el bo i el dolent”

“Però jo ja he indicat que la tesi democràtica implica una condició necessària, a saber: que el poble ha d'estar en condicions de deliberar i d'escollir sobre la base del coneixement, que ha de tenir accés a informació autèntica i que, sobre aquesta base, la seva avaluació ha de ser el resultat d'un pensament autònom."”

“En la democràcia de l'abundància es donen abundants discussions, i dintre de l'estructura establerta es mostra una amplia tolerància.”


3.
La segona explicació (B) és la més encertada ja que segueix el mateix fil expositiu que el text. En el fragment B es sintetitzen de forma raonada totes les idees contingudes al text de Marcuse. S’inicia amb la relació democràcia=tolerància, que comporta la aparició de diverses ideologies que a la vegada tindrien que ser escollides per la decisió autòctona del poble. La primera exposició (A) no esta tant correcte ja que no exposa paraules clau com “tolerància” i a més utilitza frases poc correctes com: “(...)deficiències o mancances argumentant que la democràcia, en la seva concepció teòrica, conté una condició necessària sense la qual aquesta no és tal.”

Anónimo dijo...

1. El text a comentar ens parla sobre la llibertat de la democràcia, qualsevol persona pot participar, independentment de la seva intel•ligència i ideologia. L'autor constata que ningú té l'absoluta veritat, per tant, ningú pot considerar errònia la opinió del altre. El poble té el dret de saber tot el que passa.

2. Frases representatives:

“en les democràcies es dóna una gran tolerància quant a la difusió d'ideologies i opinions”

“l'opinió estúpida apareix junt a l'opinió intel•ligent”

“ningú es troba en possessió de tota la veritat”

3. La explicació B) és la més adequada, perquè utilitza un llenguatge apropiat i sintetitza totes les idees de forma correcta (democràcia, tolerància, veritat..). L’opció A) és menys elaborada, ja que, no inclou tota la informació necessària com és la tolerància i la veritat.

Núria dijo...

Madre sóc la Núria, no em deixava posar el nom.

Núria dijo...

La del usuario anònimo XD

ALBI dijo...

1. Aquest text és un fragment del llibre “Tolerància repressiva" de Marcuse, H. La idea principal és la definició de democràcia segons l’autor. La defineix com l’acceptació de totes les opinions i idees contradictòries. Tot i així, reclama una informació veraç i una preparació de tots els ciutadans per poder opinar.

2. • “Totes les ideologies es poden difondre”
• “ totes les opinions en disputa han de ser sotmeses al "poble" perquè aquest deliberi i esculli.”
• “El poble […]ha de tenir accés a informació autèntica”

3. La correcta seria la B i la regular la A.
La B parla de la base principal de la democràcia: la tolerància I de la necessitat de coneixements per part del poble per poder opinar amb justícia. En canvi, la A, parla de les “deficiències” de la democràcia, i Marcuse en cap moment parla d’aquestes carències.

andrea dijo...

1- Este texto de Platón nos habla principalmente de la democracia, de los pensamientos o de la ideología sobre la verdad que a ésta se le adjudica.

2-''ningú, ni grup ni individu, no es troba en possessió de tota la veritat ni pot definir plenament el que és encertat o el que és erroni, el bo i el dolent.''

3- La opción más correcta es la (b) ya que trata con mas presición y coherencia el tema en cuenstión. La principal difenrecia entre la (b) y la (a) es que habla de la tolerancia, y es una parte primordial en el texto.

ranpopo dijo...

Bon matí Mare Maria del Mar, avui li escric en diumenge perque no me n'havia enrecordat abans:

1. Aquest text ens parla sobre la tolerància que suposa la democràcia. Aquesta tolerància ens porta a prendre la mateixa importància a totes les idees, per dolentes que siguin; les quals seran discutides i escollides pel poble. Tambés diu que el pobel només hauria de tenir accés a les idees correctes.

2. "en debats interminables sobre els mitjans a utilitzar, l'opinió estúpida és tractada amb el mateix respecte que l'opinió intel·ligent"
"ningú, ni grup ni individu, no es troba en possessió de tota la veritat ni pot definir plenament el que és encertat o el que és erroni"
" el poble ha d'estar en condicions de deliberar i d'escollir sobre la base del coneixement, que ha de tenir accés a informació autèntica"

3. La opció (B) és la correcte, ja que es refereix més al que diu el text que no pas el text (A), també fa referència a allò que vol dir l'autor amb el text, ens fa veure el que ens vol transmetre l'autor, en canvi el text (A) només es centre a divagar sobre les idees del text sense aportar nova informació amb la que sigui més útil la comprensió del text.

espero que sigui del seu gust, i esperem tots junts el desastre que porti a la felicitat del caball sobre dues potes i al declivi de l'armada blava perque torni a casa ben aviat.

Anna Argemí dijo...

1.- El text de Marcuse ens parla sobre la tolerància que hi ha quan un poble accepta la democràcia com a poder. Totes les idees han de ser acceptades i això porta a que la intel·ligent i la falsa estiguin en igualtat de condicions.

2.- "totes les opinions en disputa han de ser sotmeses al "poble" perquè aquest deliberi i esculli."

"Totes les ideologies es poden difondre: la comunista i la feixista, la dretana i l'esquerrana, la del blanc i la del negre, la dels qui volen armaments i la dels qui demanen el desarmament."

"ningú, ni grup ni individu, no es troba en possessió de tota la veritat ni pot definir plenament el que és encertat o el que és erroni, el bo i el dolent."

3.- Jo crec que la opció més encertada és la (B) ja que a l'hora d'explicar-nos de què va el text, es basa més en les paraules del text, no com la opció (A) que ho explica d'una forma molt més general i explicant-nos-ho des de la visió que pot tenir l'autor.

Ferran Ballescà dijo...

Hola Madre, em pensava que ja no em donaria temps d'escriure xD

1. El text de Herbert Marcuse tracta sobre els aspectes gairebé demagògics de la democràcia. Segons diu, en la democràcia s'accepten idees o ideologies tan errònies com correctes, encara que això no vulgui dir que hi hagi només algú en possessió de la veritat absoluta. Posteriorment, Marcuse fa una crítica a la demagògia en que, a vegades, es cau i diu que tothom te dret a saber què passa en realitat.

2. “Totes les opinions en disputa han de ser sotmeses al poble perquè aquest deliberi i esculli".

"Ningú, ni grup ni individu, no es troba en possessió de tota la veritat ni pot definir plenament el que és encertat o el que és erroni, el bo i el dolent". (Encara que, en la meva opinió tampoc s'ha de caure en el relativisme ni ètic ni cultural)

3. La B és la correcte perque es centra en el text de manera molt més concreta. Parla de la tolerància i dels drets del poble molt més que dels inconvenients que la democràcia pot tenir.

Oriol dijo...

1. La temàtica principal del text es la democràcia. Marcuse reflexiona sobre la gran tolerància que hi ha dins d'un àmbit democràtic i, a partir d'aquí, l'autor ens diu tant tot allò que és bo com allò que és dolent queda inclòs dins de la democràcia. Així doncs Marcuse creu que es totalment necessari que per un bon funcionament de la democràcia el poble pugui tenir accès a tota la informació possible per tal que pugui, així doncs, elegir amb plena llibertat.

2. Les frases més representatives del text són:
-"Totes les ideologies es poden difondre"(en la democràcia).
-"El poble ha d'estar en condicions de deliberar i d'escollir sobre la base del coneixement, que ha de tenir accés a informació autèntica i que, sobre aquesta base, la seva avaluació ha de ser el resultat d'un pensament autònom."

3. JO crec que lopció més correcte és la opció B ja que la A trobo que no sintetitza prou bé el tema. M'explicaré: la opció A, per exemple, agafa el tema de la mateixa manera que ho fa l'autor, ja que no parteix de la toleància que segons Marcuse poseeix la democràcia. Per altre banda hi han oracions incorrectes tals com: "la democràcia, en la seva concepció teòrica, conté una condició necessària sense la qual aquesta no és tal", ja que en aquest cas, per exemple, jo crec que Marcuse no creu que el fet de que el poble hagi d'estar ben informat sigui una condició ´per tal de que hi hagi democràcia sinó que és més un requisit per tal de que la democràcia sigui realment bona; A més, l'autor no busca una concepció "teorica" de la democràcia sinó que en tot el text es refereix a una democràcia pràctica i vigent en la societat.

Anónimo dijo...

caro:

1- La temàtica principal del text és la democràcia. Segons Marcuse les coses bones i les dolentes estàn totalment relacionades sense cap diferenciació entre les dues.
La democràcia ha de comptar amb la participació del poble per el bon funcionament d'aquest.
2-"Totes les ideologies es poden difondre: la comunista i la feixista, la dretana i l'esquerrana, la del blanc i la del negre, la dels qui volen armaments i la dels qui demanen el desarmament"
-"Per tant, totes les opinions en disputa han de ser sotmeses al "poble" perquè aquest deliberi i esculli".
-"que el poble ha d'estar en condicions de deliberar i d'escollir sobre la base del coneixement, que ha de tenir accés a informació autèntica i que, sobre aquesta base, la seva avaluació ha de ser el resultat d'un pensament autònom."
3- La opció correcta és la B, ja que tracta molt més el tema del text, cosa que en el text A no aprofunditza tant.

Victor Navarro dijo...

1.El text de Marcuse tracta sobre la democràcia i la tolerancia que tenen els seus habitans quan l'adopten. ens diu per un altre part que s'acepten tan les idees erronies com les bones. per això el poble te que poder accedir aqueste informació i deliberar quines li convenen.

2.frases importants:
ni grup ni individu, no es troba en possesió de tota veritat
el poble a d'estar en condicions de deliberar i escollir
la seva avaluació ha de ser el resultat d'un pensament autònum
3. la opció correcte és la b perque fa referencia més el tema que en la A. Ens parla de la tolerancía i que ningú trova tota la veritat i les idees que es proposen, tan falses com veritats, tenen que ser escollides pel poble.